Experts in business travel management

Clausulado 2000

1. Solicitud de reserva

 1. El consumidor que desitja contractar un viatge combinat realitza una “sol·licitud de reserva”. Després d’aquesta sol·licitud, l’agència detallista o, si s’escau, l’agència organitzadora, es compromet a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la reserva d’acord amb el nombre de places disponibles i al període per al qual s’ha sol·licitat.
 2. En el moment de la sol·licitud de la reserva l’agència podrà reclamar a l’consumidor el dipòsit d’una suma equivalent, com a màxim, a l’20% de el preu de el viatge la reserva del qual sol·licita. Si es confirma la reserva, la suma entregada s’imputarà a l’preu de el viatge. Si el consumidor retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació, se li reintegrarà la suma dipositada, deduïdes, si s’escau, les despeses de gestió que siguin raonables.
 3. Si el consumidor sol·licita l’elaboració d’un viatge combinat a mida, l’agència podrà exigir l’abonament d’una quantitat per a la confecció de el projecte. Si el consumidor accepta l’oferta de viatge combinat elaborada per l’agència, i aquesta pot confirmar els serveis que comprèn, la suma entregada s’imputarà a l’preu de el viatge. Sempre que no pugui confirmar, l’agència haurà de retornar les quantitats lliurades pel consumidor.
 4. En tots els supòsits anteriors, si l’agència no pot oferir el viatge sol·licitat i ofereix als el consumidor la realització d’un viatge anàleg o un altre diferent, llevat que s’indiqui expressament el contrari, s’entendrà que manté aquesta oferta durant 24 hores. En aquests casos, el contracte es perfeccionarà si el consumidor accepta l’oferta dins d’aquest termini o de què expressament s’hagi establert.

2. Persones amb mobilitat reduïda

 1. Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement de l’agència detallista aquesta situació, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les característiques de la mateixa.
 2. D’acord amb el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat per participar en el viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, i la situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars de l’servei posat a disposició dels altres participants en el viatge. 

3. Confirmació de la reserva

 1. La perfecció de l’contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és d’obligat compliment per a ambdues parts.

4. Pagament de l’preu

 1. En el moment de la perfecció de l’contracte el consumidor haurà de pagar-nar una suma que correspongui a el 40% de el preu de el viatge combinat o, si s’escau, completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a compte. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l’agència li requerirà perquè l’efectuï en el termini raonablement breu que li fixi.
 2. El pagament de la resta de l’preu s’efectuarà quan l’agència ofereixi l’entrega a l’consumidor dels títols de transport, bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions que formen el viatge combinat. Si el consumidor no realitza aquest pagament, l’agència li requerirà perquè l’efectuï en el termini que li fixi. Si no li fixa termini, s’entendrà que el pagament s’ha d’efectuar com a molt tard 7 dies abans de la sortida.
 3. L’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per al desistiment abans de la sortida si el consumidor no realitza qualsevol dels pagaments previstos en els apartats anteriors en el termini que correspongui.

b) Regles aplicables a les prestacions de el viatge combinat

5. Prestacions

 1. Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada a l’consumidor en el fullet o programa, així com de les indicacions relatives a aquesta informació que s’hagin realitzat a l’confirmar la reserva.
 2. No obstant això, l’agència organitzadora es reserva la possibilitat de modificar la informació continguda en el fullet abans de la perfecció de l’contracte. Per a la seva validesa, els canvis en aquesta informació s’han d’haver comunicat clarament per escrit a consumidor.

6. Allotjament

Llevat que una altra cosa s’indiqui en el fullet o es disposi en condicions particulars:
 1. En relació amb aquells països en què hi ha classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d’allotjament, el fullet recull la classificació turística que s’atorga en el corresponent país . En aquells en què no hi ha classificació oficial, la categoria que s’indica en el fullet és simplement orientativa. En tot cas, l’agència ha de vetllar per la major correspondència entre la qualificació utilitzada i les expectatives que això pugui generar raonablement en un consumidor espanyol.
 2. L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes estable-des en cada país. En general, l’habitació pot ocupar-se a partir de les catorze hores del dia d’arribada i ha de desallotjar abans de les dotze hores del dia de sortida, amb independència de l’hora en què estigui prevista l’arribada a l’hotel o de l’hora en què estigui prevista la continuació de el viatge.
 3. Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les que s’afegeix un o dos llits, que solen ser un sofà-llit o un plegatí, excepte en certs establiments on en lloc de llits addicionals es fan servir dos llits més grans.

7. Transport

 1. El consumidor s’ha de presentar en el lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’agència o, si no, per el fullet. Per regla general en el cas de transport aeri l’antelació mínima és d’una hora i mitja sobre l’horari de sortida previst.
 2. Si el consumidor no pogués realitzar el viatge per no haver-se presentat amb l’antelació requerida, s’aplicarà el règim previst per l’apartat 15 per la manca de presentació a la sortida o , si escau, el previst en l’apartat 13 per al desistiment de consumidor.
 3. La pèrdua o dany que es produeixi en relació amb l’equipatge de mà o altres objectes que el consumidor porta amb ell i conserva sota la seva custòdia són del seu exclusiu compte i risc.

8. Altres serveis

 1. Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, llevat que s’indiqui d’una altra manera, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, aquestes àpats no inclouen les begudes.
 2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si han estat pactades per les parts en condicions particulars.

c) Drets de les parts abans de començar el viatge

9. Modificació de l’contracte

 1. Si en qualsevol moment anterior a la sortida el consumidor desitja sol·licitar canvis referits a les destinacions, als mitjans de transport, a la durada, a l’calendari, a l’itinerari de el viatge contractat oa qualsevol altre extrem referit a les prestacions i l’agència pot efectuar, aquesta podrà exigir l’abonament de les despeses addicionals justificades que hagués causat aquesta modificació així com una prima per modificació de la reserva que no podrà excedir de el 3% de l’preu de el viatge .
 2. Abans de la sortida, l’agència només pot realitzar els canvis que siguin necessaris per al bon fi de el viatge combinat i que no siguin significatius. Es considera que els canvis necessaris són significatius si impedeixen la realització dels fins d’aquest segons les seves característiques generals o especials.
 3. En el cas que l’agència es vegi obligada a realitzar canvis significatius ho posarà immediatament en coneixement de l’consumidor. Aquest podrà optar entre acceptar la modificació de l’contracte en la qual es precisin les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu, o resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a l’agència dins els tres dies següents a què se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució de l’contracte.

10. Revisió de l’preu

 1. L’agència només podrà revisar el preu, a l’alça oa la baixa, sempre que aquesta revisió es produeixi abans dels 20 dies previs a la sortida i que no sigui significativa, és a dir, superior a l’15% de el preu de el viatge. A més, aquesta revisió només es podrà dur a terme per ajustar l’import de l’preu de el viatge a les variacions:
  • Dels tipus de canvi aplicats a el viatge organitzat.
  • De el preu dels transports compresos en el viatge, inclòs el cost de l’carburant.
  • De les taxes i impostos relatius a determinats serveis, com taxes d’aeroport, embarcament, desembarcament i similars incloses en el preu.
 2. El preu revisat es determinarà prenent com a referència el contra valor de la moneda d’al país de destinació i els preus, taxes i impostos aplicables en la data d’edició de el fullet. < / span>
 3. En cas de circuits que incloguin dos o més països, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en la mateixa data.
 4. Si la revisió de l’preu suposa un augment superior a l’15% de el preu de el viatge, l’agència ho posarà immediatament en coneixement de l’consumidor, qui podrà resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a l’agència dins els tres dies següents a que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució de l’contracte.

11. Drets d’el consumidor en cas de resolució

 1. En els supòsits en què el consumidor, d’acord amb els apartats anteriors, resolgui el contracte podrà optar entre:
  • Que li reemborsin en el termini màxim d’un mes totes les quantitats pagades, o
  • Que, sempre que l’agència pugui proposar-s’ho, li ofereixin un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior. Si el viatge ofert és de qualitat superior, l’agència no li exigirà cap suplement. També podrà acceptar la realització d’un viatge de qualitat inferior, però en aquest cas l’agència li deduirà la diferència de preu.
 2. En ambdós casos, el consumidor té dret a reclamar la indemnització prevista per al supòsit de cancel·lació de el viatge previst a l’apartat 14 i en els seus mateixos termes.

12. Cessió de la reserva

 1. El consumidor podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el fullet i en el contracte per realitzar el viatge combinat.
 2. La cessió s’ha de comunicar per qualsevol mitjà a l’agència i serà gratuïta si aquesta rep la comunicació amb una antelació mínima de quinze dies a la data d’inici de el viatge. Si es vol dur a terme amb posterioritat i l’agència pot acceptar-la, podrà exigir al consumidor una prima per cessió que no excedirà de l’3% de el preu de el viatge.
 3. En tot cas, el consumidor i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència de l’pagament de la resta de l’preu, així com de les despeses addicionals justificades que pogués haver causat la cessió.

13. Dret de desistiment de l’consumidor

 1. El consumidor té la facultat de desistir de el viatge contractat en qualsevol moment abans de la sortida. No obstant això, si aquest desistiment es produeix dins dels 15 dies anteriors a la sortida de el viatge, haurà d’abonar una penalització en funció de temps que falti per a la sortida, que serà de:
  • El 5% de l’preu de el viatge si es produeix amb una antelació de més de 10 i de menys de 15 dies.
  • El 15% de el preu de el viatge, si es produeix amb una antelació entre els 10 i 3 dies.
  • El 25% de el preu de el viatge, si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.
 2. El consumidor no haurà d’abonar percentatge en concepte de penalització si el desistiment té lloc per causa de força major. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l’accident o malaltia greus d’consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge.
 3. En tots els casos, el consumidor haurà d’abonar les despeses de gestió i anul·lació que produeixi el desistiment.
 4. El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir de l’consumidor arriba a el coneixement de l’agència.
 5. Conegut el desistiment, l’agència retornarà a l’consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim d’un mes, deduïdes les despeses de gestió i, si s’escau, les despeses d’anul·lació justificades i les penalitzacions.
 6. Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara noli d’avions, vaixells, tarifes especials o altres anàlegs, les despeses de gestió, les despeses de anul·lació i les penalitzacions seran els que indiqui de manera explícita el fullet per a aquest viatge o els acordats de manera particular en el document contractual.

14. Cancel·lació de el viatge per part de l’organitzador

 1. La cancel·lació de el viatge, per qualsevol motiu que no sigui imputable a consumidor, li dóna dret a resoldre el contracte amb els drets previstos en l’apartat 11.
 2. Si la cancel·lació de el viatge es comunica dins dels dos mesos anteriors a la sortida, l’agència haurà d’abonar a l’consumidor una indemnització en funció de temps que falti per a la sortida, que com a mínim serà de:
  • El 5% de l’preu de el viatge si es produeix amb una antelació de més de 15 dies i de menys de 2 mesos.
  • El 10% de el preu de el viatge, si es produeix amb una antelació entre els 15 i 3 dies.
  • El 25% de el preu de el viatge, si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.
 3. No hi ha obligació d’indemnitzar en els següents supòsits:
  • Quan la cancel·lació es deu al fet que el nombre de persones inscrites és inferior a l’exigit en el fullet o en el contracte per al viatge combinat. En aquest cas, l’agència ha de comunicar per escrit la cancel·lació a el consumidor abans de la data límit fixada en el fullet o en el contracte. Si no n’hi ha, l’agència ha de notificar la cancel·lació amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida.
  • Quan la cancel·lació de el viatge es deu a motius de força major. Són causes de força major les circumstàncies alienes a l’agència, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.

15 Manca de presentació a la sortida

 1. Hi haurà falta de presentació a la sortida si el consumidor no comunica la seva voluntat de no dur a terme el viatge i no es presenta en el temps i lloc previstos per a la sortida. En aquest cas, perd el dret a la devolució de les quantitats lliurades i continua obligat a abonar les que estiguessin pendents de pagament.
 2. No obstant, si la falta de presentació té lloc per causa de força major, el consumidor tindrà dret que se li retornin les quantitats lliurades, deduïdes les despeses de gestió i les despeses d’anul·lació.
  • A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l’accident o malaltia greus d’consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge i comunicar a l’agència aquesta impossibilitat abans de la sortida.

d) Drets i deures de les parts després d’iniciar el viatge

16. Compliment defectuós o falta de prestació de serveis

 1. Quan el consumidor comprovi durant la realització d’el viatge que hi ha algun defecte o es produeix la manca de prestació d’algun servei contractat, haurà de comunicar al mateix lloc i el més aviat possible a l’organitzador o al detallista i, si s’escau, a l’prestador de el servei de què es tracti. La comunicació s’haurà de dur a terme per escrit o en qualsevol altra forma en què quedi constància. Després de rebre la comunicació, el detallista o l’organitzador hauran d’obrar amb diligència per trobar les solucions adequades.
 2. Si realitza aquesta comunicació en el temps i forma indicats, el document que l’acrediti l’exonerarà d’aportar ulteriors proves sobre l’existència d’el defecte, llevat que l’organitzador, el detallista o el prestador de servei hagin comprovat en presència de l’consumidor que el defecte no existeix o que no reuneix les característiques indicades, i així ho hagin fet constar.
 3. Si el consumidor no realitza aquesta comunicació en el temps i forma indicats, haurà de provar els defectes que s’al·leguen d’acord amb els criteris generals de prova i seran del seu compte tots els danys que es produeixin o que s’agreugin per la seva falta de comunicació.

17. Impossibilitat de prestar una part important dels serveis per part de l’organitzador

 1. L’agència haurà d’adoptar les solucions adequades per a la continuació de el viatge si una vegada iniciat el mateix no subministra o comprova que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte. Són part important dels serveis previstos aquells la manca de realització impedeix el normal desenvolupament de el viatge i provoquen que no sigui raonable esperar d’el consumidor mitjà d’aquest tipus de viatge que el continuï en aquestes circumstàncies.
 2. L’agència no podrà demanar cap suplement per les solucions adoptades per a la continuació de el viatge i abonarà a l’consumidor qualsevol diferència entre les prestacions previstes i les subministrades. < / li>
 3. Si el consumidor accepta expressament o tàcitament les solucions proposades per l’agència no tindrà dret a cap indemnització per aquestes modificacions. Es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes si continua el viatge amb les solucions donades per l’organitzador.
 4. Si les solucions adoptades per l’organitzador fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius raonables, l’agència haurà de:
  • Proporcionar-li un mitjà de transport equivalent a l’contractat en el viatge per tornar a al lloc de sortida oa qualsevol altre que ambdós hagin convingut, si el contracte inclou el viatge de tornada. < / span>
  • Reemborsar-li el preu pagat amb deducció de l’import de les prestacions que li hagi proporcionat fins al final de el viatge, excepte si el defecte que impedeix la continuació de el viatge és imputable a l’consumidor .
  • Abonar-li la indemnització que, si s’escau sigui procedent.

18. Desistiment de l’consumidor durant el viatge

 1. El consumidor té el dret a desistir de l’contracte de viatge combinat una vegada començat el viatge, però no podrà reclamar la devolució de les quantitats lliurades i continuarà obligat a abonar les que estiguin pendents de pagament.
 2. Si el desistiment obeeix a un accident oa una malaltia de l’consumidor que li impedeixi continuar el viatge, l’agència està obligada a prestar la necessària assistència i, si s’escau, a abonar l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades, deduïdes les despeses d’anul·lació degudament justificades que corresponguin.
 3. En els dos casos, totes les despeses suplementàries ocasionades pel desistiment, i en particular els de repatriació o trasllat a el lloc d’origen, són a càrrec de l’consumidor.

19. Deure de col·laboració de l’consumidor a el normal desenvolupament de el viatge

 1. El consumidor haurà d’atenir a les indicacions que li faciliti agència per a l’adequada execució de el viatge, així com a les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels serveis compresos en el viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desenvolupament de el viatge.
 2. La infracció greu d’aquests deures faculta l’agència per resoldre el contracte de contracte de viatge combinat. En aquest cas, si el contracte inclou el viatge de tornada, l’agència proporcionarà al consumidor un mitjà de transport equivalent a l’contractat en el viatge per tornar a el lloc de sortida oa qualsevol altre que ambdós hagin convingut. L’agència tindrà dret a més a la indemnització que procedeixi pels danys imputables a la conducta de l’consumidor

e) Responsabilitat contractual per compliment defectuós o incompliment

20. Distribució de la responsabilitat

 1. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran davant el consumidor de l’correcte compliment de l’contracte de viatge combinat en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió de el viatge combinat.
 2. L’agència organitzadora i l’agència detallista responen davant el consumidor tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les porten a terme els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.
 3. L’agència organitzadora, per ser la que planifica el viatge combinat, respon dels danys causats a l’consumidor per la no execució o execució deficient de les prestacions compreses en el viatge combinat així com dels danys que procedeixin de l’incompliment de qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d’acord amb la legislació aplicable.
 4. L’agència detallista, per ser la que ven o ofereix en venda el viatge combinat proposat per una agència organitzadora, respon dels danys causats a l’consumidor pels errors que hagi comès a l’informar sobre el viatge combinat, per haver omès la informació que havia de proporcionar-li, per no haver-li lliurat la documentació necessària per a la correcta realització de el viatge i, en general, per haver incomplert qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d’acord amb la legislació aplicable.

21. Causes d’exoneració de responsabilitat

La responsabilitat d’organitzadors i detallistes cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
 1. Que els defectes observats en l’execució de l’contracte siguin imputables a consumidor.
 2. Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè a l’subministrament de les prestacions previstes en el contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable.
 3. Que els defectes esmentats es deguin a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat d’haver actuat amb la diligència deguda.
 4. Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o, si s’escau, l’organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar .

22. Deure de el consumidor de minorar els danys

En tot cas, el consumidor està obligat a prendre les mesures adequades i raonables per intentar reduir els danys que puguin derivar de la no execució o execució deficient de l’contracte o per evitar que s’agreugin . Els danys que derivin de no haver adoptat aquestes mesures seran de compte de l’consumidor.

23. Deure d’assistència de l’agència

 1. L’agència organitzadora i l’agència detallista, tot i estar exonerades de responsabilitat, continuaran obligades a prestar la necessària assistència a al consumidor que es trobi en dificultats.
 2. No existirà el deure d’assistència previst en l’apartat anterior quan els defectes produïts durant l’execució de l’contracte siguin atribuïbles de manera exclusiva a una conducta intencional o negligent de consumidor. < / span>

24. Limitacions de responsabilitat dels convenis internacionals

Quan les prestacions de l’contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, el rescabalament dels danys corporals i no corporals que resultin de l’incompliment o de la mala execució de les mateixes estarà subjecte a la limitacions que aquests estableixin.

25. Limitació de responsabilitat per danys no corporals

 1. Quan les prestacions de el viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals:
  • les indemnitzacions per danys no corporals quedaran limitades per tots els conceptes a el doble de l’preu de el viatge, inclosos els danys morals no derivats d’un dany corporal i els reemborsaments que s’hagin de realitzar .
  • la indemnització de l’agència organitzadora pels danys derivats de pèrdua o deteriorament de l’equipatge quedarà limitada a 350 euros.
 2. No regiran les limitacions previstes en els dos apartats anteriors si l’agència o els prestadors de serveis han provocat intencionadament els danys o han actuat de manera temerària sabent que probablement es produirien.

26. Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats i vacunes

 1. L’agència té el deure d’informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada, així com sobre les condicions aplicables als ciutadans de la Unió Europea en matèria de passaports i de visats i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.
 2. El consumidor haurà d’obtenir la documentació necessària per realitzar el viatge, inclòs el passaport i els visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció de el viatge i la seva eventual repatriació.
 3. Si l’agència accepta l’encàrrec de l’consumidor de tramitar els visats necessaris per a algun dels destins previstos a l’itinerari, podrà exigir el cobrament de el cost de l’visat així com dels despeses de gestió pels tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent. En aquest cas, l’agència respondrà dels danys que li siguin imputables d’acord amb la diligència normalment exigible pels retards en l’obtenció de la documentació necessària o per falta o insuficiència de la mateixa.

27.- Responsabilitat en relació a incidents en el transport aeri

Quan la Cia. Aèria cancel·li un vol o incorri en un gran retard serà la responsable de prestar la deguda assistència i atenció als passatgers, afectats, havent d’assumir les despeses d’àpats, trucades, transports i pernoctació si escau, en virtut del que estableix el Reglament CEE 261/2004, pel qual s’estableixen les regles comunes sobre compensació i assistència dels passatgers aeris en casos de denegació d’embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols. En cas de cancel·lació de vol, també estarà obligada a pagar la compensació corresponent a l’passatger, així com a reemborsar el preu de l’bitllet d’avió si el passatger opta per aquesta opció, Si la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries que no podrien haver-se evitat fins i tot si s’haguessin pres totes les mesures raonables, el transportista aeri encarregat d’efectuar el vol no estarà obligat a pagar les compensacions però sí a prestar la deguda assistència i atenció als passatgers afectats ia reemborsar el preu de l’bitllet si opten per aquesta opció.

28. Responsabilitat per prestacions no incloses en el viatge combinat

 1. Les regles de responsabilitat contractual de el viatge combinat no són aplicables a prestacions com la realització d’excursions, l’assistència a esdeveniments esportius o culturals, les visites a exposicions o museus, o altres anàlogues, que no es troben incloses en el preu global de el viatge combinat i que el consumidor contracta amb caràcter facultatiu amb ocasió de la mateixa o durant el seu transcurs. en aquests casos, l’agència haurà d’indicar a l’consumidor el caràcter facultatiu de la prestació i que no forma part de el viatge combinat.
 2. Si l’agència intervé en la contractació d’aquestes prestacions respondrà d’acord amb les regles específiques de l’contracte que realitzi.

f) Reclamacions i accions derivades de l’contracte

29. Llei Aplicable

Aquest contracte de viatge combinat es regeix per l’acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigents, en el lloc de celebració de l’contracte i, en defecte d’aquestes, pel que disposa i el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i els usuaris i altres lleis complementàries.

30. Reclamacions a l’agència

 1. Sense perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el consumidor podrà efectuar per escrit reclamacions per la no execució o l’execució deficient de l’contracte davant l’agència detallista en el termini màxim de 30 dies, a comptar des d’aquell en què havia de finalitzar el viatge.
 2. En el termini màxim de 30 dies, l’agència organitzadora o l’agència detallista, en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió de el viatge combinat, hauran de contestar per escrit les reclamacions formulades dins de termini.
 3. En aquesta fase, el consumidor i l’agència podran demanar la mediació de l’administració competent o dels organismes que es constitueixin a l’efecte per trobar per si mateixes una solució de l’conflicte que sigui satisfactòria per a ambdues parts.
 4. Si el conflicte no pot ser resolt mitjançant la reclamació a l’agència, el consumidor podrà sotmetre’l a arbitratge de consum si l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament a sistema arbitral de consum o, en tot cas, reclamar en via judicial.

31. Arbitratge de consum

 1. Si l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament a sistema arbitral de consum, el consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum d’àmbit autonòmic que sigui competent en el lloc de celebració de l’contracte oa aquella a la qual s’hagi adherit, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des del dia en què havia de finalitzar el viatge.
 2. No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions en què concorrin intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.
 3. Llevat que una altra cosa s’hagués fixat en l’oferta pública de sotmetiment a el sistema arbitral de consum, l’arbitratge serà de Dret i el procediment arbitral es regirà pel que disposa l’ Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer. Es limitarà a les reclamacions d’una quantia inferior a 1.000 euros per persona i d’un màxim total de 5.000 euros per reclamació.
 4. El laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts.

32. Accions judicials

 1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el consumidor podrà reclamar en via judicial davant els tribunals de el lloc de celebració de l’contracte.
 2. El consumidor només podrà ser demandat davant els tribunals de el lloc de celebració de l’contracte.
 3. Les accions judicials derivades de l’contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs d’el termini de dos anys, a comptar des del dia en què havia de finalitzar el viatge.
WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can I help?

Parlem?

Descobreix com ajudem a 100 Marques Líders a tenir èxit.