Es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de desplaçaments no essencials des de tercers països

El 30 de juny de 2020, a les 24:00, els efectes de l’Ordre INT/551/2020, de 21 de juny, amplien els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal sobre desplaçaments no essencials de tercers països a la Unió Europea i els països de l’estranger associats a Schengen.

Pel que fa a la llista de tercers països, la referència ha d’entendre’s com a residència allà, no a la possessió de la nacionalitat d’aquests països. L’aixecament de restriccions no s’ha de considerar efectiu immediatament, sinó que ha d’estar subjecte a criteris de progressivitat i reciprocitat. Per aquest motiu, la llista completa dels països continguts en la recomanació del Consell, que es pretén aconseguir progressivament, s’inclou és  aquest ordre .

 1. Argelia,
 2. Austràlia,
 3. Canadà,
 4. Geòrgia,
 5. Japón,
 6. Montenegro,
 7. Marroc,
 8. Nova Zelanda,
 9. ‘s ruining,
 10. sebia,
 11. Corea del Sud,
 12. Tailandia,
 13. Tun.
 14. Uruguai,
 15. Xina,INT/551/2020

Serà sotmesa a denegació d’entrada, tota persona nacional d’un tercer país, llevat que pertanyi a una de les següents categories


 1. Residents a la Unió Europea, els Estats associats Schengen, Andorra, Mònaco, El Vaticà (Santa Seu) o San Marino.
 2. Titulars d’un visat de llarga durada expedit per un Estat membre o Estat associat Schengen.
 3. Treballadors transfronterers.
 4. Professionals de la salut, inclosos investigadors sanitaris, i professionals de la cura de gent gran que es dirigeixin o tornin d’exercir la seva activitat laboral.
 5. Personal de transport, marins i el personal aeronàutic necessari per dur a terme les activitats de transport aeri.
 6. Personal diplomàtic, consular, d’organitzacions internacionals, militars, de protecció civil i membres d’organitzacions humanitàries, en l’exercici de les seves funcions.
 7. Estudiants que realitzen els seus estudis als Estats membres o estats associats Schengen i que disposin de l’corresponent permís o visat.
 8. Treballadors altament qualificats la tasca sigui necessària i no pugui ser posposada o realitzada a distància, incloent els participants en proves esportives d’alt nivell que tinguin lloc a Espanya. Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar documentalment
 9. Persones que viatgin per motius familiars imperatius degudament acreditats.
 10. Persones que acreditin documentalment motius de força major o situació de necessitat, o l’entrada es permeti per motius humanitaris.
 11. Treballadors de temporada de el sector agrícola.
 12. Residents en els països que figuren a l’annex. En el cas dels residents d’Algèria, la Xina i el Marroc, subjectes a el principi de reciprocitat. Per resolució de la persona titular de l’Ministeri de l’Interior, es podrà modificar aquest annex.

  Per tal de no haver de recórrer a l’procediment administratiu de denegació d’entrada en els casos que preveu l’apartat anterior, es col·laborarà amb els transportistes i les autoritats dels Estats veïns a fi que no es permeti el viatge.
  El que disposen els apartats anteriors no és aplicable a la frontera terrestre amb Andorra ni en el lloc de control de persones amb el territori de Gibraltar.
  Els trànsits aeroportuaris que no impliquin encreuament de frontera exterior no es veuran modificats pel que disposa aquesta ordre.
  Tot l’anterior s’ha d’entendre sense perjudici del que disposa la normativa espanyola i de la Unió Europea sobre protecció internacional.

  Descarregar el BOE complet


  DESCARREGAR